Regulamin i polityka prywatności serwisu DodajAdres.plNiniejszy regulamin korzystania z usług DodajAdres.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa on podstawy do świadczenia przez firmę usług w nim określonych (usługi).

Użyte pojęcia:
Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: www.dodajadres.pl
Usługa – dodanie lokalizacji do POI zgodnymi z systemami nawigacyjnymi jak Automapa, IGO, TomTom oraz innych z pełnymi danymi lokalizacyjnymi podanymi przez Użytkownika w formularzu.
Użytkownik – każdy kto korzysta z serwisu www.dodajadres.pl i kupuje usługę.
Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Administrator / Sprzedawca – DJ-AGENCY.pl, plac Kochanowskiego 21, 26-700 Zwolen, NIP: 811-171-14-06, dane kontaktowe zamowienia@dodajadres.pl

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§1 – OFERTA SERWISU


Oferta serwisu – usługa obejmuje wprowadzenie POI z lokalizacją GPS do systemów nawigacyjnych takich jak Automapa, IGO, MapaMap i innych oraz nawigacji mobilnych w tym wbudowanych w systemy samochodowe.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT
Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury VAT.
Opłata w serwisie za usługę jest jednorazowa w wysokości 61,50 zł lub 92,25 zł brutto w zależności od wybranej oferty.

§2 – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


Zamówienia na Usługę przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy kupującym, a sprzedawca. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy (kupna usługi) bez podania przyczyn w terminie 5 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail zamowienia@dodajadres.pl
 

Dostawa towaru:


Dodanie punktu POI następuje do 30 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, po wykonaniu usługi kupujące otrzymuje stosowną informację w formie SMS oraz e-mail o realizacji usługi.

Formy płatności:


a) Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy
b) Płatności online poprzez PayU.pl lub Transferuj.pl – usługa płatności kartą kredytową bądź bezpośrednimi przelewami z większości polskich banków obsługiwana przez firmę PayU lub Transferuj.pl.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści niniejszego regulaminu.
Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

Uwaga dt. zamówień:

Każda osoba kupująca PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, IŻ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, jej brak skutkuje skierowaniem spawy do windykacji Vindicat oraz centrum długów.

§3 – PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW


Usługa udostępniona w Serwisie oraz technika wprowadzania do nawigacji punktów POI jest chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).

§4 – POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dane zbierane podczas zakładania konta:
imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, hasło, opcjonalnie dane firmy i NIP.
Płatność za pośrednictwem Systemu PayU, Transferuj.pl – obsługę płatności przejmuje firma PayU S.A. oraz Transferuj.pl i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie zna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.
Dane zbierane automatycznie – podczas wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są takie dane jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, to dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych oraz niezbędnych do dostarczenia dowodu zakupu.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane klientów serwisu mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”). Aplikacja może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§5 – REKLAMACJE I ZWROTY


Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny: DODAJADRES.pl – Plac Kochanowskiego 21, 26-700 Zwolen, NIP 811-171-14-06
Reklamacja powinna określać: dane Użytkownika umożliwiające kontakt w tym numer faktury, rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, zarzuty Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.
Z zastrzeżeniem postanowień zamieszczonego poniżej, Sprzedawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Kupującemu przysługuje 14-dniowy okres odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Sprzedawcę przez podmioty, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność lub w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w powyższej treści, Sprzedawca przesyła w terminie 21 dni informację do Użytkownika o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
W przypadkach określonych powyżej, termin do rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o 21 dni.
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania Użytkownika lub braku aktualizacji oprogramowania POI po stronie Użytkownika, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej przyczynie wskazując jednocześnie na brak podstaw do uznania reklamacji.
Użytkownik, który nie akceptuje stanowiska Sprzedawcy wyrażonego w odpowiedzi na reklamację może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§6 – WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUGI


Usługa wymaga zdalnej aktualizacji systemów nawigacyjnych. Wszelkie dane ukazują się użytkownikom po uaktualnieniu programu nawigacyjnego wraz z punktami POI. Aby korzystać z zakupionej usługi należy posiadać poprawnie działający, zaktualizowany i skonfigurowany system nawigacyjny.

§7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015 roku.

Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: zamowienia@dodajadres.pl